תקנון תחרות צילומים חגיגית – "חוויות מגן החיות" לרגל שנת ה – 30 לגן החיות במיקומו הנוכחי

1.  מבוא

1.1.     בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, גן החיות התנ"כי ע"ש משפחת טיש בי-ם מזמין את הציבור הרחב לשתף בחוויות ובסיפורים מרגשים ומרתקים, במסגרת תחרות צילום ייחודית – "חוויות מגן החיות".

1.2.     במסגרת התחרות, המשתתפים יתבקשו לשלוח תמונות שתיעדו במהלך ביקור או פעילות שהתקיימה במתחם גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל במיקומם הנוכחי.

1.3.     צילומים שאינם מתאימים להגדרה זו לא ייקחו חלק בתחרות.

1.4.     ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.

1.5.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר בנוגע לתחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.6.     כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

2.   הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצידם,אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת התחרות" או "גן החיות" – גן החיות התנ"כי בירושלים על שם משפחת טיש.

"האקווריום" – אקווריום ישראל על שם משפחת גוטסמן.

"התחרות" –תחרות צילום במסגרתה מתבקשים המשתתפים לשלוח תמונות מעניינות, מרגשות, מיוחדות ומצחיקות, מהביקור במתחמי גן החיות והאקווריום, כמפורט להלן בתקנון זה.

"משתתף בתחרות" – אדם ששלח תמונה מביקור או מפעילות שנערכה במתחם גן החיות והאקווריום, ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"הזוכה" –משתתף בתחרות אשר תמונתו נבחרה כזוכה על ידי ועדת השיפוט.

"הודעת הזכייה" – תיעשה בפוסט ייעודי שיפורסם בעמודי הרשתות החברתיות של גן החיות והאקווריום, בציון שמות הצלמים הזוכים.

"ועדת השיפוט" – ועדת שופטים אשר תורכב מנציגי עובדים ומנהלים בגן החיות והאקווריום. ייתכן וישותפו גם גורמים חיצוניים לגן החיות.

3.   תקופת התחרות

את הצילומים ניתן לשלוח החל מרגע פרסום הפוסט ברשתות החברתיות המבשר על פתיחת התחרות ועד ליום א', 9.10.2023 בשעה 12:00 בצהרים. צילומים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או על קיצורה, וככל שתעשה כן היא תיתן הודעה על כך בעמודי הרשתות החברתיות של גן החיות.

4.  הזכאים להשתתף בתחרות

4.1.     ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים, ובכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי גן החיות והאקווריום ובני משפחתם מדרגה ראשונה.

4.2.     בכפוף לאמור לעיל ולהלן, התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות, בכתב.

4.3.     כל משתתף רשאי להגיש עד שלוש תמונות במסגרת התחרות כולה.

5.   כללי השתתפות

5.1.      בהגשת צילום לתחרות, המשתתף מצהיר כי הצילום מקורי וכלל זכויות היוצרים בו הם בבעלותו. מבלי לגרוע מהאמור, המשתתף מצהיר כי במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלותו ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו, המשתתף יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום והאישורים הנדרשים לשם הצגה פומבית של הצילומים, טרם הגשת התמונה לתחרות. במידה ומופיע בצילום קטין, המשתתף יהיה אחראי להשגת אישור מהוריו או האפוטרופוס החוקי.

5.2.      בהגשת צילום לתחרות, מסכים המשתתף כי גן החיות יהיה זכאי להשתמש בצילומים שהגיש לכל צורך כלשהו ולפי שיקול דעתו, ובפרט לשם פרסומם הפומבי, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. יובהר כי אין בשימושים המורשים של גן החיות כדי למנוע מהמשתתף לעשות שימוש בצילומים שהגיש.

5.3.      זכותו של גן החיות לעשות שימוש בצילומים לא תהא מוגבלת לצילומים שזכו בתחרות. קרדיט לצלם יינתן בכל שימוש בתצלום.

6.  אופן הגשת הצילומים

6.1.     יש לשלוח את הצילומים כקובץ מצורף לתיבת הדוא"ל 30@jerusalemzoo.org.il. יש לציין במפורש במייל כי ניתן אישור לגן החיות להשתמש בתמונה לכל צרכי גן החיות, ובכלל זאת פרסום ברשתות חברתיות ובפרסומים שונים. כמו כן יש להצהיר כי הצילומים לא עברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד כגון פוטושופ באופן בו שונה התוכן המקורי בצילום באופן מהותי.

6.2.     (על התמונות להיות באיכות גבוהה בגודל של לפחות 3 מגה בייט 1500 X2,000 פיקסלים). יש להגיש צילומים ללא מסגרת או מידע חזותי כלשהו, כגון לוגו, פרסומת מסחרית, ציון שם הצלם, כתובת או כל מידע אחר בהטבעה על גבי הצילום. תמונות אשר יישאו סמלים מסוג זה לא יוגשו לבחינת ועדת השיפוט.

6.3.     יש לציין בהודעת הדוא"ל פרטים מלאים של האדם אשר צילם את התמונה, ובכלל זאת – שמו המלא, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

6.4.      לכל תצלום בנפרד יש לצרף: תיאור קצר של המתרחש בתצלום, מקום הצילום (בתוך מתחם גן החיות והאקווריום) ותאריך הצילום.

7.   בחירת הצילומים הזוכים

7.1.      עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט, אשר תכלול נציגים מכלל מחלקות גן החיות והאקווריום, את כל התמונות שהוגשו במסגרת התחרות ואשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

7.2.      הוועדה תבחר שלושה זוכים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה. שמות הזוכים יפורסמו בפרסומים ייעודיים בעמודי הרשתות החברתיות של גן החיות והאקווריום. בנוסף, התמונות הנבחרות יוצגו לקהל הרחב בתערוכה ייחודית במבנה 'תיבת נח' שבגן החיות, ובכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות.

7.3.      גן החיות ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכךשצילומים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות תהא כל טענה בעניין.

7.4.      החלטת ועדת השיפוט על הזוכים תתבצע בסמוך לאחר תום תקופת התחרות המפורטת לעיל. החלטת ועדת השיפוט תהיה סופית, כפופה לשיקול דעתה הבלעדי ובלתי ניתנת לערעור.

8.            הפרסים ואופן חלוקתם

8.1.      שלושת הזוכים יזכו בפרס – מנוי משפחתי לגן החיות , ובנוסף, יחולקו הפרסים הבאים:

א.   הזוכה במקום הראשון יזכה להצטרף ליום שחרור היחמורים אל הטבע, במועד כפי שייקבע על ידי גן החיות לפי שיקול דעתו ובהתאם לצרכיו ולנסיבות העניין.

ב.   הזוכה במקום השני ייהנה מארוחת בוקר עם ג'ירפה וממפגש פרטי עם צוות הטיפול.

ג.    הזוכה במקום השלישי ייהנה מסיור פרטי אל מאחורי הקלעים של האקווריום.

8.2.      הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית לזוכים או בפרסום פומבי בפוסט ייעודי שיפורסם ברשתות החברתיות או בכל דרך שעורכת התחרות תראה לנכון. מועד קבלת הפרס ייקבע על ידי עורכת התחרות, בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שלא יוכל הזוכה לממש את הפרס בשל המועד בו נקבע לא תעמוד לו כל טענה בעניין, וגן החיות לא יהיה מחויב לקבוע מועד חלופי.

9.  הגבלת אחריות

9.1.     כל משתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, וגן החיות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות.

9.2.     כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות.

9.3.     גן החיות לא יהיה אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישה, טענה או תביעה, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה, דרישה או תביעה מכל סוג כלפי גן החיות בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לגן החיות כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי לשפות ולפצות את גן החיות בגין הוצאות ונזקים שאפשר ויגרמו לו כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

9.4.     גן החיות לא יישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

10.            זכויות עורכת התחרות

10.1. גן החיות שומר על זכותו, הכפופה לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות בכל עת, ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה כתוצאה מכך.

10.2. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה או שבניגוד לאמור בתקנון זה.

10.3. עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך.

11.            שונות

11.1. למען הסר ספק, התחרות שלהלן לא תחשב כהגרלה, כהגדרתה בסעיף 224 לחוקהעונשין, ה'תשל"ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

11.2. על הפעילות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973,לפיה הכרעת ועדת השיפוט בתחרות זו לא תהוה נושא לדיון בבית משפט.

11.3. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

go to the top of the page
קנה כרטיס
איך מגיעים?